Zajištění důstojného, aktivního
a bezpečného života
Hrubá Voda 11, Hlubočky 783 61
info@ddhrubavoda.cz
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domova Hrubá Voda, "Domov se zvláštním režimem" je poskytování pobytových služeb klientům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem s kapacitou 17 lůžek je určena ženám od 40 let s chronickým duševním onemocněním, se stařeckou demencí a s demencí u Alzheimerovy nemoci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Osoby, které nepatří do cílové skupiny:

 • s psychotickou duševní poruchou
 • s mentální retardací
 • s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami
 • v pásmu těžké demence
 • zcela imobilní vyžadující 24h péči
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení
 • se smyslovým postižením vyžadujícím speciální péči
 • s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky

Základní zásady

 • udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatele
 • dodržovat lidská práva, základní svoboda a etický přístup k uživateli
 • podporovat aktivitu uživatele a kreativní tvořivost uživatele
 • posilovat sociální začleňování uživatele
 • respektovat individualitu každého uživatele
 • poskytovat bezpečné služby
 • partnerský přístup k uživateli

Cíle sociální služby

 • poskytování kvalitních sociálních služeb
 • podpora a udržení schopnosti uživatelů sociálních služeb
 • zajištění pocitu bezpečí
 • zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života
 • podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou
 • vytvoření příjemného prostředí

Domov Hrubá Voda- služba Domov pro seniory má cíle rozděleny na oblasti:

A. PRÁCE UŽIVATELI

Krátkodobé cíle (na rok 2020):

 • zavedení prvků „ Smyslové terapie“ založených na podpoře individuální péče v rámci volnočasových aktivit (chuťové a hmatové stimulace, oblast kultury stravování) - zodpovídá ergoterapeut a ředitel Domova
 • vypracovat pracovní postup pro přijetí nového uživatele platný na den nástupu - zodpovídá sociální pracovnice
 • nabídka rodinám a příbuzným uživatelů strávit společný čas v zařízení, zúčastnit se průběhu dění života v zařízení (jak probíhá celý den, jaká je celodenní péče, aktivity, co, jak a kdy se dělá) - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • navázání spolupráce s nutriční terapeutkou - zodpovídá vedoucí kuchyně a ředitel Domova
 • získat ke spolupráci více rodinných příslušníků při organizování společenských akcí - zodpovídá sociální pracovnice

Dlouhodobé cíle:

 • pracovat na udržení značky kvality v rámci projektu Český systém kvality služeb - zodpovídá ředitel Domova 

B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ

Krátkodobé cíle (na rok 2020):

 • dokončení vybudování stimulační stezky v okolí budovy s prvky aktivizace a relaxace (odpočinkové zákoutí, zvonkohry, vodní prvek, herní prvek) - zodpovídá ergoterapeut a ředitel Domova
 • rekonstrukce pokojů v přízemí (výmalba, výměna podlahových krytin, osvětlení) - zodpovídá ředitel Domova
 • výměna podlahových krytin v přízemí - zodpovídá ředitel Domova

Dlouhodobé cíle:

 • rekonstrukce podlahových krytin na pokojích v I. patře - zodpovídá ředitel Domova

C. PRÁCE SE ZAMĚSTNANCI

Krátkodobé cíle (na rok 2020):

 • školení personálu na téma „ Základy nedirektivní komunikace v krizové intervenci u klientů seniorského věku v sociálních službách“ - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • seminář na téma „ Péče o klienty s poruchami řeči“ - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra
 • seminář z oblasti smyslové aktivizace - zodpovídá sociální pracovnice a vrchní sestra

Dlouhodobé cíle:

 • průběžné zvyšování odbornosti personálu přímé péče v rámci projektu „Podpora standardizace a optimalizace Domova Hrubá Voda“ - zodpovídá ředitel Domova
 • oblast péče o zaměstnance všech oddělení - zodpovídají vedoucí jednotlivých oddělení
  1. pořádání společných společenských akcí
  2. určení mentora k zaškolování nových zaměstnanců
  3. možnost dalšího vzdělávání
  4. možnost dalšího profesního růstu
  5. možnost využití individuálních supervizí
  6. nabídka stáží v jiných zařízeních
  7. zlepšení zázemí pro zaměstnance (výmalba, rekonstrukce sociálního zařízení, nové vybavení)