Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE - OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Domov hrubá Voda, příspěvková organizace IČO: 75004399, se sídlem Hlubočky - Hrubá Voda 11, PSČ 78361 (dále také „Organizace“), zavedla vnitřní oznamovací systém v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Nevíte o co se jedná?
Nově musí Organizace zavést vnitřní oznamovací systém, v rámci kterého umožní pracovníkům a dalším osobám uvedeným v zákoně podávat oznámení o možných protiprávních jednáních na pracovišti Organizace.

Organizace tímto dokumentem informuje vás:
 • zaměstnance a osoby vykonávající službu,
 • agenturní zaměstnance,
 • dočasně přidělené osoby,
 • osoby pracující na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr,
 • stážisty, uchazeče o zaměstnání,
o tom, jaké jednání může být oznamováno, kdo oznámení řeší, jak podat oznámení, či jak je oznámení řešeno.
Organizace tímto výslovně informuje, že vylučuje přijímání anonymních oznámení a dále také oznámení od:
 • osob působících u Organizace na základě smlouvy o spolupráci jako OSVČ,
 • dodavatelů, poskytovatelů služeb, stavebních prací nebo jiných obdobných plnění.
JAKÉ JEDNÁNÍ MÁ BÝT OZNAMOVÁNO?
Zákon o ochraně oznamovatelů umožňuje podávat oznámení v několika různých rovinách. Pokud jste svědky jednání, které
 • má znaky trestného činu (např. na pracovišti jste svědky krádeže, zpronevěry, podvodu, porušení povinností při správě cizího majetku, podplácení, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže);
 • má znaky spáchání přestupu, za který právní předpis stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů (například jste svědky, kdy byl oznamovatel vystaven odvetným opatřením);
 • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů (například jste svědky falšování účetních závěrek při auditech),
 • porušuje právní předpisy v oblasti daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • porušuje právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie,
můžete o takovém jednání učinit oznámení, a to způsobem uvedeným níže v tomto dokumentu.
Je velice důležité, že nemusíte být u toho, že je jednání ohledně činů uvedených výše dokonáno, postačí, pokud máte podezření, že takové jednání hrozí a máte důvodné pochyby, že by mohl následek v budoucnu nastat.
Pod rozsah zákona a Vaší ochranu však nebudou spadat oznámení, či části oznámení, která mohou bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů, jako jsou zejména svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy, životy a zdraví osob ve větším rozsahu, ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace a bojeschopnost ozbrojených sil České republiky. Dále jsou vyloučena další oznámení uvedená v § 3 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

KDO OZNÁMENÍ ŘEŠÍ?
Vaše oznámení přijme externí řešitel oznámení, kterým je Mgr. Bohuslav Lichnovský.
Řešitel oznámení je vázán mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste poskytli při podání oznámení. Pokud však Organizace zjistí, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana se na vás nevztahuje, můžete dostat pokutu dle zákona o ochraně oznamovatelů, a také mohou být učiněna další opatření ze strany Organizace (ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů se na vás v takovém případě nevztahuje).

JAK PODAT OZNÁMENÍ?
Oznámení můžete podat:
 • Prostřednictvím webové stránky www.nntb.cz/c/8rizslob nebo mobilní aplikace NNTB: Schránka důvěry (přístupový kód: 8Jj0z7tPot), což zajistí maximální ochranu Vašeho soukromí – oznámení lze podat zcela anonymně. Tuto ochranu lze ještě podpořit tím, že využijete jiný než Váš pracovní počítač či přístup z naší firemní sítě, aby nemohla být Vaše identita zjištěna ani z Vaší digitální stopy.

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například prostřednictvím schránky na dotazy) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Organizace jej tak může vyřídit jiným způsobem a Vám nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.
 
MOŽNOST EXTERNÍHO OZNÁMENÍ
Kromě vnitřního oznamovacího systému umožňuje zákon o ochraně oznamovatelů využít také další způsoby oznámení. Na rozdíl od interního řešení ale nemůžeme garantovat rychlou reakci na Vaše oznámení a promptní přijetí opatření k nápravě. Těmito externími způsoby oznámení jsou:
 • Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz/. V takovém případě bude oznámení řešeno výhradně ze strany Ministerstva spravedlnosti.
 • Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií, to však jen v případech vyjmenovaných v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů:
  • Organizace nebo Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo ve lhůtách stanovených v tomto dokumentu, případně v zákoně o ochraně oznamovatelů, vhodné opatření, zejména řešitel oznámení neposoudil důvodnost oznámení, nebyla přijata opatření k nápravě či mimořádná opatření;
  • máte oprávněný důvod se domnívat, že jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy.
V případě, že učiníte oznámení prostřednictvím některé z výše uvedených možností, náleží vám ochrana podle zákona.

JAK JE OZNÁMENÍ ŘEŠENO?
Do sedmi kalendářních dnů vám písemně řešitel oznámení potvrdí přijetí Vašeho oznámení, ledaže jste řešitele oznámení výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozumíváni, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě̌, aniž byste k tomu udělili souhlas.
Řešitel oznámení na základě informací od vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání ve společnosti. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel oznámení také kontroluje. Organizace vůči vám nepodnikne žádné negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení, jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, přeložení na jinou práci apod.
Řešitel oznámení vás nejpozději do 30 dnů vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno a jaká opatření byla navržena. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 60 dnů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PODÁNÍM
Oznamovací systém neslouží k vyřizování účtů mezi spolupracovníky. Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. Pokud toto učiníte, zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata následná opatření a můžete nést následky jak ze strany společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů.
Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.
Konkrétní procesy a činnosti Organizace v rámci vnitřního oznamovacího systému naleznete ve Směrnici č. 6/2023, o řešení oznámení.
 
top