Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím uživatelům zahájení pobytu usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Jak postupovat krok za krokem

01
Žádost o poskytnutí služby v Domově Hrubá Voda, p. o. se podává v případě, kdy zájemce o službu potřebuje pomoc jiné osoby a má zájem o zahájení pobytu v nejbližším možném termínu.
Žádost o poskytnutí sociální služby i tiskopisy související s ní (vyjádření lékaře, plnou moc, dotazník k bodovému hodnocení žádosti) si může zájemce vyzvednout osobně v zařízení, stáhnout v sekci Dokumenty nebo nechat zaslat poštou od sociálních pracovníků.
02
Žádost musí být podána písemně a to na tiskopise Žádost o poskytnutí sociální služby nebo volnou formou. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost společně s dalšími potřebnými tiskopisy, které s ní souvisí, může žadatel podat osobně, zaslat do zařízení poštou, emailem případně datovou schránkou. V případě, že žadatel pověří k vyřízení žádosti jinou osobu, pak je třeba dodat i vlastnoručně podepsanou plnou moc. 
Případné chybějící údaje si sociální pracovník vyžádá dodatečně. Pokud nedojde k doplnění údajů žadatelem, nelze proces posouzení žádosti dokončit. Žádost není nadále vyřizována a je žadateli zaslána zpět včetně příloh.
03
K posouzení žádosti má sociální pracovník, od jejího obdržení, 30 kalendářních dnů. V případě náročnosti a závažných důvodů (provozní, vyhlášení zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách aj.) může být lhůta pro posouzení až 60 kalendářních dnů. Pokud je žádost zamítnuta, jsou v posouzení žádosti uvedeny důvody zamítnutí.
V případě odmítnutí žádosti z důvodu naplněné kapacity zařízení je žádost zařazena  na přání zájemce do pořadníku. 
Do pořadníku je žádost zařazena v pořadí určeném podle počtu získaných bodů v bodovém hodnocení žádosti.
04
Výzva k zahájení pobytu se uskutečňuje telefonicky, v případě nemožnosti dovolat se na telefonní čísla uvedená v žádosti probíhá výzva písemně. 
Před zahájením pobytu probíhá sociální šetření, během kterého jsou žadateli zodpovězeny případné dotazy a nabídnuta prohlídka pokoje, zařízení a jeho okolí. Sociální pracovník pomáhá žadateli definovat, co od naší služby očekává, jeho cíle, kterých má být prostřednictvím našich služeb dosaženo. Při šetření sociální pracovník zjišťuje míru soběstačnosti zájemce, seznamuje ho se zařízením, s nabízenými službami a ověřuje vlastní vůli zahájit pobyt. Sociální šetření sjednává sociální pracovník s žadatelem, s opatrovníkem, s uživatelem ustanoveným zástupcem popřípadě se zákonným zástupcem.
Lhůta k uzavření smlouvy je do 14 dnů ode dne oslovení žadatele.
05
Jestliže vyzvaný zájemce odmítne uzavřít smlouvu o poskytování služby, nebo na výzvu nereaguje, vyzve sociální pracovník k uzavření smlouvy dalšího žadatele v pořadí.
Žadatele, který odmítl uzavřít smlouvu nebo nereagoval na výzvu, vyzve sociální pracovník při dalším uvolnění místa. Pokud se v tomto případě druhá výzva k zahájení pobytu uskuteční v časovém rozmezí delším než 30 dnů od první výzvy, a žadatel opět odmítne smlouvu uzavřít nebo na výzvu nereaguje, je písemně informován o možnosti vyřazení z pořadníku. Žádost nebude vyřazena v případě, že se druhá výzva uskuteční do 30 dnů od první výzvy.
V případě dalšího zájmu o poskytnutí sociální služby musí být podána nová žádost.

Dokumenty potřebné k podání žádosti

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově Hrubá Voda
Vyjádření lékaře
Plná moc
Dotazník k bodovému hodnocení žádosti DS
Dotazník k bodovému hodnocení žádosti DZR
Infromace o zpracovani osobních údaju
top